Algemene voorwaarden

Chantal van den Broek Photography

 

Algemeen

Voor de leesbaarheid van dit document heb ik gekozen om in plaats van ‘opdrachtgever’ in de ‘jij- en wij-vorm’ te schrijven. Waar ‘ik’ of ‘mijn’ staat, wordt mijn bedrijf Chantal van den Broek Photography bedoeld (gevestigd in Veenendaal en geregistreerd bij de Kamer van
Koophandel onder nummer 750 011 52).

Allereerst worden er in dit document definities uitgelegd. Verder lees je onder welke voorwaarden ik al mijn diensten lever, zodat je weet wat wij van elkaar mogen verwachten. Zijn bepaalde bepalingen onduidelijk? Neem dan contact op via chantalv.d.broek@hotmail.com en dan komen we er vast samen uit.

Artikel 1. Definities

o ‘Overeenkomst’ is onze overeenkomst van ‘Opdracht’, op grond waarvan ik tegen betaling werkzaamheden voor jou als mijn opdrachtgever verricht of het fotografische werk dat ik aan jou lever.
o ‘Schriftelijk’ is ook elektronische communicatie als de identiteit van de afzender en de authenticiteit van de communicatie
voldoende vaststaat (onder andere mail, WhatsApp en Sms).
o ‘Gebruik’ is het verveelvoudigen en/of openbaar maken in de zin van de Auteurswet 1912.
o “Fotografische werken” of “werken” zijn fotografische werken zoals in artikel 10 lid 1 sub 9 Auteurswet en werken in de zin van
die wet, die met die bedoelde werken op één lijn worden gesteld.

Artikel 2. Deze algemene voorwaarden

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten die ik doe of die namens mij zijn gedaan.
2. Van deze voorwaarden kun je alleen afwijken als wij dat schriftelijk zijn overeengekomen.
3. Toepasselijkheid van jouw aanvullende en/of afwijkende voorwaarden en/of bedingen sluiten wij uit.
4. Ik mag deze algemene voorwaarden altijd wijzigen of aanvullen. Wijzigingen van ondergeschikt belang kan ik altijd doorvoeren. Wezenlijke wijzigingen zal ik zoveel mogelijk vooraf bespreken.
5. Als één of meerdere bepalingen van deze voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat ik bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

Artikel 3. Aanbiedingen en offertes

1. Mijn aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend maar hebben een geldigheid van 14 dagen, tenzij anders vermeld.
2. Aanbiedingen en offertes gelden niet voor nieuwe overeenkomsten/ nabestellingen, tenzij anders overeengekomen.
3. Als jij een aanbod of offerte niet binnen de gestelde termijn aanvaardt, dan vervalt het aanbod of de offerte. Ik mag dan een nieuw (eventueel hoger) aanbod doen.

Artikel 4. Aanvaarding

1. Jij aanvaardt het aanbod expliciet en schriftelijk. Doe je dit niet, maar stem je er wel mee in of wek je de indruk dat ik werk voor jou verricht in het kader van de overeenkomst, dan beschouw ik het aanbod als aanvaard.
2. Bij aanvaarding van een offerte of aanbod heb ik het recht de offerte of het aanbod alsnog binnen 3 dagen na ontvangst van de aanvaarding in te trekken, zonder dat jij hieraan rechten kunt ontlenen.
3. Ik mag de opdracht weigeren als informatie beschikbaar komt die uitvoering voor mij onaanvaardbaar maakt.
4. Na aanvaarding kan de overeenkomst alleen met wederzijdse instemming worden gewijzigd. Ik mag dan de afgesproken prijs aanpassen.

Artikel 5. Uitvoering van de opdracht

1. Ik voer de opdracht uit na onderling overleg, na schriftelijk akkoord en na eventueel het voldoen van een aanbetaling bij producties buiten Nederland.
2. Jij zorgt dat je doet en laat wat redelijkerwijs nodig is om uitvoering van de overeenkomst mogelijk te maken. Bijvoorbeeld dat ik op tijd kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst. Een goede briefing, expliciete wensen aanleveren van sfeerbeelden etc. Lukt dit niet en komen daar extra kosten en/of extra uren uit voort? Dan breng ik die kosten in rekening.
3. Foto’s die buiten de overeenkomst liggen worden alleen gemaakt als de omstandigheden dit toelaten, er voldoende tijd voor beschikbaar is en er voldoende maatregelen worden getroffen om het maken van die foto’s mogelijk te maken.
4. Ik mag derden inschakelen bij het uitvoeren van de opdracht. De factuur van die derden zul jij voldoen. Ik ben voor de uitvoering van de werkzaamheden door die derden niet aansprakelijk.

Artikel 6. Informatieverstrekking door jou

1. Jij stelt (per mail of tijdens een gesprek) alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst, zoals bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot informatie over de te fotograferen, de hoeveelheid outfits en producten, bij voorkeur beeldmateriaal van de producten, de gewenste hoeveelheid fotografische werken, waar de fotografische werken voor worden gebruikt en hoe lang, of er kleuroptimalisatie wordt gewenst of ook retouch, locatie van de shoot (studio of locatie), wanneer er wordt gefotografeerd, de duur van de shoot (halve dag, hele dag, meerdere dagen), deadline, wie de productie doet, budget, een moodboard, de fotowensen en de locatie wensen op tijd en in gewenste vorm en op gewenste wijze aan mij beschikbaar.
2. Werk jij niet, niet op tijd of niet behoorlijk mee en loopt de uitvoering van de overeenkomst hierdoor vertraging op, dan komen de extra kosten en extra uren voor jouw rekening.
3. Jij staat ook zelf in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de informatie, gegevens en bescheiden, ook als deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit.

Artikel 7. Locatie voor de shoot

1. Voor alle fotografie op locatie geldt dat jij zelf verantwoordelijk bent voor het kiezen van de definitieve locatie voor de fotoshoot. Ik denk graag met jou mee en ik kan jou eventueel adviseren.


Artikel 8. Mee- fotograferen

1. Naast mij huur jij voor de overeenkomst geen andere professionele fotografen in.
2. Overige aanwezige personen mogen fotograferen, maar alleen zonder mij daarbij te hinderen.
3. Als jij een professionele videograaf inhuurt en het blijkt niet mogelijk om samen te werken vanaf het beste punt, dan geef jij aan of ik of de videograaf de momenten moet vastleggen vanaf het beste punt.
4. Ik mag een tweede en/of derde persoon meenemen. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend en dit brengt geen extra kosten met zich mee voor jou tenzij anders overeengekomen.

Artikel 9. Annulering, verplaatsing & no show

1. Je kunt de opdracht niet in alle gevallen kosteloos annuleren. Voor annulering geldt het volgende:
a. Annuleer jij de opdracht tot 72 uur vóór de afgesproken dag en tijd, dan breng ik geen kosten in rekening.
b. Annuleer jij de opdracht binnen 72 uur vóór de afgesproken dag en tijd, dan breng ik 25% van de dagprijs in rekening.
c. Annuleer jij de opdracht binnen 48 uur vóór de afgesproken dag en tijd, dan breng ik 50% van de dagprijs in rekening.
d. Annuleer jij de opdracht binnen 24 uur vóór de afgesproken dag en tijd, dan breng ik 75% van de dagprijs in rekening.
2. Indien een shoot wordt verplaatst naar een dag die niet eerder in optie is gezet, dan geldt het navolgende:
a. Annuleer je binnen 48 uur voor aanvang, dan breng ik 110% van de dagprijs in rekening.
b. Annuleer je binnen 24 uur voor aanvang, dan breng ik 120% van de dagprijs in rekening.
3. Spraken wij geen annuleringsvergoeding af? Dan is de door mij gehanteerde vergoeding bij annulering van toepassing. Dit kan dan betekenen dat ik de door jou gedane aanbetaling niet terugbetaal.
4. Je mag onze afspraak alleen verplaatsen na overleg met en na schriftelijke goedkeuring van mij. Als ik al redelijke kosten heb gemaakt ter voorbereiding op onze afspraak, dan mag ik die in rekening brengen.
5. Bij no-show breng ik alsnog het hele geoffreerde bedrag in rekening. Er bestaat geen recht op restitutie van de aanbetaling, omdat ik in redelijkheid al kosten heb gemaakt ter voorbereiding op onze afspraak.
6. Natuurlijk kan er altijd sprake zijn van een onvoorziene omstandigheid, wij bespreken dan samen wat te doen en de eindbeslissing ligt altijd bij mij.
7. Bij slecht weer is het aan mij om te beoordelen of de fotoshoot kan doorgaan of niet. Dit laat ik tot maximaal twee uur voor de afgesproken tijd weten.

Artikel 10. Levering

1. Tenzij wij anders afspraken, zijn levertijden slechts geschatte levertijden.
2. Als wij geen levertijd afspraken, wordt die in redelijkheid door mij vastgesteld.
3. Levering van foto’s geschiedt digitaal (online galerij), tenzij wij anders afspraken.
4. Digitale bestanden worden alleen in .jpeg geleverd, volgens de overeenkomst.
5. Ik garandeer nadrukkelijk niet dat alle gewenste foto’s daadwerkelijk worden geleverd.
6. Het is niet toegestaan om digitale beelden online te plaatsen of af te laten drukken, anders dan hoe ze door mij zijn aangeleverd, zie hiervoor ook de relevante artikelen over mijn auteursrecht.
7. Ik lever de beelden af in de door mij gebruikelijk gehanteerde stijl, waarbij een beeldoptimalisatie wordt toegepast op onder
meer huid- en oogbewerking, licht, kleur, contrast en uitsnede.
8. De foto’s lever ik niet “origineel” (raw) aan, alleen bewerkt. Eventueel vindt ook nabewerking plaats zoals genoemd in lid 7 van dit artikel en bewerking om bestaande (storende) elementen te verwijderen, weg te werken of te verminderen zoals bijvoorbeeld in de omgeving en zaken van tijdelijke aard. Overige nabewerking kan alleen na overleg en brengt altijd extra kosten
met zich mee.
9. Er bestaat geen recht op revisie, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
10. De foto’s worden aangeleverd met een beeldverhouding van 3:2 of 2:3. Verzoeken om aanlevering van andere maten dient voorafgaand te worden aangegeven.
11. Bijbestellingen dienen zo snel mogelijk te worden doorgegeven en uiterlijk tot 14 dagen na het opleveren van de bewerkte foto’s. Meer bewerkte foto’s aanvragen kan na 14 dagen niet meer worden opgeëist.

Artikel 11. Prijzen, kosten, verhoging, spoed en weekendtarief

1. Alle prijzen zijn in euro en exclusief 21% btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders afgesproken.
2. Eventuele verzendkosten zijn voor jouw rekening, tenzij wij hierover schriftelijk iets anders afspraken.
3. Jij zorgt voor een (tijdelijke) parkeervergunning als deze wordt vereist. Als sprake is van betaald parkeren, zorg jij dat de parkeerapp is geactiveerd. Dergelijke bijkomende kosten zijn nooit voor mijn rekening.
4. Ik mag ook reistijd en reiskosten in rekening brengen. Bij declaraties van reizen met openbaar vervoer voeg ik de originele plaatsbewijzen bij. Jij gaat op voorhand akkoord met dergelijke bijkomende kosten. Dit geldt ook voor eventuele vliegtickets.
5. Alle (pakket)prijzen die ik hanteer op mijn website of die ik op een andere manier kenbaar maak, kan ik altijd wijzigen.
6. Mijn prijs wordt berekend volgens mijn gebruikelijke (uur)tarief. De prijs geldt voor de periode waarin ik de werkzaamheden verricht, tenzij we een afwijkend (uur)tarief afspraken.
7. Als wij een totaalbedrag afspraken is dit altijd een richtprijs, tenzij wij uitdrukkelijk een vaste prijs of pakketprijs afspraken. Ik mag tot 10% van de prijs afwijken. Als de prijs meer dan 10% hoger uitvalt laat ik dat tijdig weten. Ik leg uit waarom een hogere prijs gerechtvaardigd is. Je hebt dan het recht om het deel van de opdracht te laten vervallen, dat boven de prijs vermeerderd
met 10% uitkomt.
8. Ik heb het recht de prijzen aan te passen. Voorafgaand zal ik de prijsaanpassingen meedelen.
9. Ik heb het recht om spoedtarieven en andere kosten in rekening te brengen, dit doe ik als volgt:
a. Voor shoots in het weekend reken ik een verhoogde dagfee (maximaal 8 uur).
b. Spoedtarief voor bewerkte foto’s opgeleverd binnen 1-2 dagen: 200% van originele tarief
c. Spoedtarief voor bewerkte foto’s opgeleverd binnen 3-4 dagen: 150% van originele tarief
d. Voor overuren hanteer ik 150% van het uurtarief (dagfee/8 uur).
e. Voor de uren die na 22:00 uur worden gemaakt breng ik 200% van het uurtarief in rekening.
f. Bij klussen in het buitenland wordt er voor een reisdag 50% van de dagfee (maximaal 8 uur) gehanteerd.
g. Voor een dag locatiescouten wordt er 50% van de dagfee (maximaal 8 uur) gehanteerd.

Artikel 12. (Aan)betalingen & betalingstermijn

1. Ik verlang altijd een aanbetaling bij producties buiten Nederland. De hoogte is maximaal 50% van het totaalbedrag als
aanbetaling van de levering van de dienst. Waarbij geldt dat de definitieve boeking volgt na de aanbetaling. De resterende
factuur zend ik na de shoot en de factuur dient te worden voldaan voor het versturen van de eindresultaten.
2. Mijn factuur betaal je binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij een andere betaaltermijn wordt vermeld.
3. Betalingstermijnen beschouw ik als fatale betalingstermijnen. Dat betekent dat als jij het afgesproken bedrag niet uiterlijk op de
laatste dag van de betalingstermijn voldoet, jij van rechtswege (automatisch) in verzuim en in gebreke bent, zonder dat ik een aanmaning hoef te sturen of jou in gebreke hoeft te stellen.
4. Ik heb het recht om een levering afhankelijk te stellen van onmiddellijke betaling, aanbetaling of om een zekerheidstelling te eisen voor het totale bedrag van de opdracht.
5. De foto’s worden altijd pas geleverd naar betaling van het volledig overeengekomen bedrag.

Artikel 13. Gevolgen niet tijdig betalen

1. Als je niet binnen de afgesproken termijn betaald en je bent in verzuim, dan breng ik direct de wettelijke rente per maand + 2% in rekening.
2. Als jij in verzuim bent, ben je ook (buiten)gerechtelijke incassokosten en eventuele vergoeding verschuldigd.
3. Incassokosten bereken ik aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten en volgens de Wet Incasso Kosten.
4. Als jij niet op tijd betaalt, mag ik mijn verplichtingen opschorten tot jij aan betalingsverplichting hebt voldaan.
5. Bij liquidatie, faillissement, beslag of surseance aan jouw kant zijn mijn vorderingen direct opeisbaar.
6. Als jij niet meewerkt aan de uitvoering van de overeenkomst, zul je nog steeds de afgesproken prijs betalen.


Artikel 14. Auteursrecht

1. Het auteursrecht op de Fotografische werken berust bij mij “Chantal van den Broek Photography”.


Artikel 15. Licentie + gebruik beeldmateriaal/ foto’s

1. Toestemming voor gebruik van een Fotografisch werk wordt uitsluitend schriftelijk/per mail en voorafgaand verleend in de vorm van een licentie zoals die naar aard en omvang door mij is omschreven in de offerte en/of de opdrachtbevestiging en/of de daarop toeziende factuur.
2. Als over de omvang van de licentie niets is bepaald, geldt dat deze nimmer meer omvat dan het recht tot éénmalig gebruik, in ongewijzigde vorm, ten behoeve van een doel, oplage en wijze zoals partijen bij het aangaan van de overeenkomst conform mijn begrip, hebben bedoeld.
3. Exclusieve exploitatie moet altijd expliciet schriftelijk overeen worden gekomen en valt niet onder het in artikel 15.2 genoemde exploitatierecht.
4. Het is niet toegestaan het in dit artikel omschreven exploitatierecht over te dragen aan derden behoudens mijn voorafgaande schriftelijke toestemming.
5. Tenzij anders overeengekomen, ben je niet bevoegd om sub- licenties te verlenen aan derden.
6. Tenzij voorafgaand aan de opdracht anders is overeengekomen behoud ik mij het recht om het fotografische materiaal voor eigen uitingen te gebruiken. Hier wordt zorgvuldig mee omgegaan en alleen beeldmateriaal dat representatief is voor mij zal gebruikt worden voor online en offline toepassingen. Hier is geen expliciete toestemming voor nodig.


Artikel 16. Inbreuk op Auteursrecht

1. Elk gebruik van een Fotografisch werk dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht.
2. Bij inbreuk komt mij een vergoeding toe ter hoogte van tenminste viermaal de door de Fotograaf gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade (waaronder begrepen het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten).


Artikel 17. Naamsvermelding en Persoonlijkheidsrechten

1. De naam “Chantal van den Broek Photography” dient duidelijk bij een gebruikt Fotografisch werk te worden vermeld, of met een verwijzing naar het Fotografisch werk in de publicatie te worden opgenomen.
2. Je neemt bij de verveelvoudiging en openbaarmaking van een Fotografisch werk altijd mijn persoonlijkheidsrechten conform artikel 25 Auteurswet in acht.
3. Voor iedere inbreuk op de aan mij toekomende persoonlijkheidsrechten ex artikel 25 Auteurswet, waaronder het recht op naamsvermelding, ben je een vergoeding verschuldigd van tenminste 100% van de door mij gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade (waaronder het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten).


Artikel 18. Klachten & ingebrekestelling

1. Jij zult een door mij geleverd product of verleende dienst zo snel mogelijk onderzoeken op tekortkomingen.
2. Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan wat jij redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan stel ik het op prijs als jij mij zo snel mogelijk en per mail op de hoogte stelt, in ieder geval binnen een redelijke termijn van 5 dagen na levering van het product of dienst. Komt een klacht na 5 dagen, dan vind ik dat niet meer redelijk.
3. Het is jouw eigen verantwoordelijkheid dat die mail mij ook daadwerkelijk bereikt. De bewijslast hiervoor ligt bij jou.
4. Geef in de mail een gedetailleerde omschrijving van de tekortkoming, zodat ik adequaat kan reageren.
5. Een klacht moet aantoonbaar betrekking hebben op onze overeenkomst. En als een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er niet toe leiden dat ik gehouden word om andere werkzaamheden te verrichten dan afgesproken of dat jij recht hebt op restitutie van betaalde gelden.

Artikel 19. Recht op ontbinding

 1. Jij mag onze overeenkomst ontbinden als ik toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van mijn verplichting. Tenzij de tekortkoming gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt. Is de nakoming van mijn verplichting niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, kan ontbinding pas nadat ik in verzuim ben.
2. Ik mag de overeenkomst ontbinden, als jij verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet op tijd nakomt, of als ik kennis heb genomen van omstandigheden die mij een goede grond geven om te vrezen dat jij verplichtingen niet behoorlijk kunt nakomen.

Artikel 20. Aansprakelijkheid

 1. Als ik een overeenkomst aanga met meerdere partijen zijn jullie allen hoofdelijk aansprakelijk, voor de bedragen die op grond van onze overeenkomst aan mij verschuldigd zijn.
2. Wij hebben een overeenkomst met dienstverlenend karakter. Dat betekent dat ik een inspanningsverplichting heb en geen resultaatsverplichting. Ik voer de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uit en altijd in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uit. Dit doe ik in de stijl waarin ik gebruikelijk werk, vanuit mijn eigen inzicht en creativiteit. Ik handel
naar beste kunnen in de gegeven omstandigheden tijdens de fotoshoot, maar ik ben niet aansprakelijk voor een tegenvallend resultaat.
3. Ik ben alleen aansprakelijk voor directe schade voor zover die schade is veroorzaakt door mijn kwade opzet of bewuste roekeloosheid.
4. Ik ben niet aansprakelijk voor bijvoorbeeld indirecte schade zoals gevolgschade, gederfde winst of schade aan derden.
5. Als ik al aansprakelijk zou zijn voor schade, ben ik slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van onze overeenkomst door een tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst. Mijn aansprakelijkheid is altijd beperkt tot maximaal het (gedeelte van het) factuurbedrag, waarop die aansprakelijkheid betrekking heeft.
6. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, omschrijvingen op bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot de website, op een flyer of in een catalogus zijn indicatief. Zij gelden bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.
7. Elk recht op schadevergoeding vervalt 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid (in)direct voortvloeit. Ik sluit daarbij het bepaalde in artikel 6:89 BW niet uit.


Artikel 21. Overmacht

1. In aanvulling op artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van mijn verplichting, niet aan mij kan worden toegerekend en ik ben niet verplicht tot het nakomen van onze overeenkomst als er sprake is van overmacht (een omstandigheid buiten mijn schuld om en die ook volgens wet en jurisprudentie voor mijn rekening komen).
2. Onder overmacht versta ik een noodtoestand zoals opstand, rellen, natuurramp, wanprestatie en overmacht van derden; onverwachte camera-, flitser-, batterij-, SD kaart-, stroom-, softwarecrash,- elektriciteits- internet-, computer- en telecomstoringen; computervirus, epidemie, pandemie of ziekte van mij en ik heb geen vervanging of vervanging kan redelijkerwijs niet van mij worden verwacht op die termijn, staking, overheidsmaatregel, onvoorzien vervoersprobleem, slechte weersomstandigheid en onderbreking van werk.
3. Als er een overmacht situatie is waardoor ik mijn verplichting niet kan nakomen, zal ik mijn best doen om vervanging te regelen, maar lukt dit niet – dan wordt mijn verplichting opgeschort tot ik er weer aan kan voldoen. Als een overmacht situatie 90 dagen duurt, mogen wij de overeenkomst (schriftelijk) geheel of gedeeltelijk ontbinden.
4. Ik ben bij overmacht geen vergoeding verschuldigd, ook niet als ik door die toestand voordeel geniet.


Artikel 22. Overgang van rechten

1. Rechten uit onze overeenkomst mogen niet worden overgedragen zonder mijn voorafgaande instemming.


Artikel 23. Bewaarplicht 

1. Houd er rekening mee dat ik geen bewaarplicht heb en niets hoef te bewaren. Je bent zelf verantwoordelijk om het door mij aangeleverde materiaal tijdig op te slaan en om te zorgen voor een eigen back-up van het materiaal.


Artikel 24. AVG

1. Ik verwerk persoonsgegevens alleen in het kader van de overeengekomen opdracht. In principe verwerk ik persoonsgegevens niet langer of uitgebreider dan noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst. De verwerking vindt plaats passend bij de overeenkomst, tenzij ik op grond van de wet- of regelgeving verplicht ben anders te handelen.
2. Gezien de aard van mijn werk behoud ik mij het recht voor om in het kader van efficiency en portfolio, langer of uitgebreider te bewaren. Want een mooie foto plaats ik graag op mijn social media, portfolio of op mijn website en hiervoor wordt toestemming gegeven, eventueel via een quitclaim.
3. Hoe ik verder met (persoons)gegevens omga valt te lezen in mijn privacybeleid op mijn Website.

Artikel 25. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

1. Op iedere overeenkomst tussen ons is alleen het Nederlands recht van toepassing.
2. Eventuele geschillen zullen wij eerst in onderling overleg proberen op te lossen.
3. Lukt het niet om het geschil op te lossen, dan is de Nederlandse rechter van de Rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht bevoegd, tenzij de wet anders voorschrijft.